cooperació

Accessory
Partició sil·làbica: co_o_pe_ra_ci_ó
Etimologia: del ll. td. cooperatio, -ōnis, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
    femení
    1. Acció de cooperar;
    2. l’efecte.
  1. sociologia Acció concertada entre els membres d’un grup social per a la consecució d’un fi.