registre

Accessory
Etimologia: del b. ll. registrum, íd., alteració del ll. td. regesta, -ōrum, íd., part. neutre pl. de regerĕre ‘transcriure’ 1a font: s. XIII
Body
  masculí
 1. [abreviatura reg.]
  1. Acció de registrar;
  2. l’efecte.
  3. Anotació feta en registrar una cosa.
  4. Llibre, quadern, etc., en què hom anota regularment cert ordre de fets de què vol guardar el record.
  5. arxivística i diplomàtica Compilació manuscrita de documents originals o còpies en el moment de llur expedició.
  6. biblioteconomia Quadern o llibre on hom inscriu els llibres d’una biblioteca per ordre cronològic d’entrada.
  7. dret Protocol notarial, padró, matrícula, acta, assentament.
  8. dret Oficina on hom enregistra actes, contractes, etc.
  9. dret Cèdula on consta l’enregistrament realitzat.
  10. registre civil dret civil Registre on consta d’una manera oficial tot el que es refereix al naixement, la filiació, els noms i els cognoms, l’emancipació, la nacionalitat, el veïnatge, el matrimoni, l’absència i la defunció dels ciutadans d’un estat.
  11. registre d’actes d’última voluntat dret civil Registre on hom inscriu l’atorgament davant de notari de tot testament o acte d’última voluntat.
  12. registre d’assegurances dret civil Registre d’inscripció de les companyies d’assegurances perquè puguin operar.
  13. registre de la propietat dret civil Instrument tècnic de la publicitat del tràfic immobiliari, que té per objecte la inscripció de les actes i els contractes relatius al domini i als drets reals sobre els immobles. Antigament era anomenat comptadoria d’hipoteques.
  14. registre de la propietat industrial dret civil Registre que té per objecte la inscripció dels drets de la propietat industrial per raó de patents d’invenció, marques de fàbrica, noms comercials, models i dibuixos industrials, etc., amb vista a obtenir-ne la protecció legal.
  15. registre de la propietat intel·lectual dret civil Registre on consta, per ordre cronològic, el títol de les obres científiques, literàries, musicals i artístiques, i que té per objecte la protecció legal dels drets d’autor.
  16. registre de penats i rebels dret penal A l’estat espanyol, oficina dependent del ministeri de justícia on són recollides totes les notícies sobre els delinqüents condemnats o declarats rebels que compleixin o hagin complert llurs penes.
  17. registre mercantil dret mercantil Oficina pública on són inscrits els comerciants (individuals o col·lectius), els vaixells i certs documents que assenyala la llei.
  18. registre parroquial dret canònic Llibre parroquial.
 2. fonètica, fonologia Banda de freqüència en què se situa acústicament un element fònic.
 3. arts gràfiques
  1. Correspondència entre les línies impreses, en una cara i en l’altra d’un full.
  2. Coincidència exacta entre les impressions dels diferents colors en un treball d’impremta de més d’una tinta.
  3. creu de registre En la impressió a més d’una tinta, cadascuna de les creus —generalment dues— situades a cada marge de l’imprès i que són resultat de la superposició de les que porta incorporades la forma corresponent a cada color.
 4. informàtica Element de memòria.
 5. lingüística Varietat funcional d’una llengua definida d’acord amb els factors de la situació comunicativa, com ara el nivell de formalitat, el tema del qual es parla i el canal i el propòsit de l’acte.
 6. marina, marítim Tonatge de registre; arqueig.
 7. música
  1. Peça movible d’un orgue, un harmònium, etc., que permet de modificar el timbre dels sons.
  2. Cadascun dels diferents timbres de l’orgue (o de l’harmònium).
  3. Extensió que comprèn normalment cadascun dels tipus de veu humana. Registre de ‘soprano’, de tenor.
 8. rellotgeria Peça proveïda de dos topalls, entre els quals passa l’espiral d’un rellotge, que serveix per a regular la marxa del mecanisme tot accelerant-la o retardant-la.
 9. tecnologia
  1. Mot genèric de diversos dispositius que serveixen per a accelerar o retardar la marxa d’un mecanisme.
  2. Placa, vàlvula, etc., que permet de regular el tiratge d’una xemeneia, l’entrada d’aire a un fogar o, en general, la circulació d’un fluid per una conducció.
 10. registre de molles indústria tèxtil Mecanisme de molles i palanques que fa baixar els lliços en els telers.