falta

Accessory
Etimologia: de l’ant. falt, falta ‘mancat’, ll. vg. fallĭtus, -a, -um, per falsus, -a, -um, participi del ll. fallĕre ‘fallir, enganyar’
Body
  femení
  1. El fet de no haver-hi o de no tenir una cosa necessària, convenient, útil, desitjada, etc., o de no haver-n’hi o de no tenir-ne prou; mancança, manca. Hi ha falta de treball. Una falta d’enteniment. No pas per falta de ganes, sinó per falta de temps i de mitjans.
  2. Absència d’una persona indispensable, estimada, etc. He notat la falta del pare.
  3. a falta de locució prepositiva Mancant, no tenint. A falta de mantega, haurem de conformar-nos amb margarina.
  4. fer falta locució verbal Caldre, ésser necessari. Ens fa falta un diccionari d’autoritats. Em fas falta. Hi fas falta. No fa falta que ho diguis.
  5. sens falta locució adverbial Immancablement, indefectiblement. Vol cobrar demà sens falta. Vindré sens falta.
 1. especialment El fet de deixar de tenir la menstruació per embaràs.
  1. Acció, paraula o omissió contrària a un deure, una obligació, una regla, etc., o que implica desconsideració envers algú; mancament. Havia comès una falta de disciplina. Perdoneu les meves faltes. És una falta gravíssima als teus pares.
  2. especialment El fet de no assistir a un lloc on és obligació d’assistir, especialment un alumne a classe. Aquest mes he tingut vuit faltes d’assistència. Està malalt sovint: fa moltes faltes.
  3. per extensió Cosa mal feta en un treball, una obra, especialment en un escrit. En la seva redacció no hi ha cap falta.
  4. dret penal Acció o omissió voluntària penada per la llei amb una sanció lleu.
  5. esports Infracció del reglament d’un esport determinat.
  6. arts gràfiques Qualsevol errata, gargot, etc., que hom troba en una obra després de la seva impressió.
  7. falta característica crítica textual Error textual típic d’un grup o una família de manuscrits.
  8. posar falta (a algú) locució verbal Consignar la no-assistència a un lloc, especialment a classe, d’algú que té el deure d’assistir-hi. El professor ha passat llista i t’ha posat falta.