habitualment

Accessory
Partició sil·làbica: ha_bi_tu_al_ment
Etimologia: de habitual
Body
adverbi D’una manera habitual.