població

Accessory
Partició sil·làbica: po_bla_ci_ó
Etimologia: de poblar 1a font: 1272, CTort.
Body
  femení [abreviatura pobl.]
 1. Poblament.
  1. Conjunt d’habitants d’un lloc; poble.
  2. demografia Col·lectiu d’éssers humans d’una certa magnitud i geogràficament determinat.
  3. ecologia Conjunt d’individus d’una mateixa espècie que habiten en una àrea determinada o en un medi limitat convencionalment.
  4. població activa demografia Població que té l’edat mínima per a accedir al mercat laboral i es troba en situació d’ocupació o bé en estat d’atur o desocupació.
  5. població mendeliana genètica Conjunt d’individus d’una mateixa espècie que poden encreuar-se lliurement entre ells.
 2. Ciutat, vila o poble.
 3. estadística Conjunt d’elements o individus que són objecte d’interès per a un estudi estadístic a causa d’alguna de les seves propietats.
 4. població d’estels astronomia Classe d’estels els components de la qual tenen semblants l’espectre, la composició química, la velocitat radial, l’edat i la localització a l’interior de la Galàxia.