Gran Diccionari

Es mostren 10 resultats

alcohol


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">alcohol</title>

Accessory
Etimologia: de l’àr. vg. al-kuḥúl (cl. kuḥl) ‘alcofoll’, a través del b. ll. dels alquimistes on té el significat de ‘essència obtinguda per trituració o destil·lació’ 1a font: s. XVII
Body
  masculí
 1. química orgànica Nom genèric de les substàncies orgàniques caracteritzades per la presència d’un grup funcional constituït per un hidroxil OH enllaçat directament a un carboni que no és aromàtic ni és unit per un enllaç doble a un altre oxigen o a un sofre.
 2. química orgànica, farmàcia, indústria farmacèutica i alimentació, indústries alimentàries
  1. En el llenguatge corrent, etanol.
  2. Tota mena de beguda obtinguda de la destil·lació.
 3. alcohol absolut química industrial Etanol pur, del qual ha estat eliminada totalment l’aigua.
 4. alcohol de cremar química industrial Alcohol desnaturalitzat utilitzat com a combustible.
 5. alcohol de fusta química industrial Metanol obtingut per destil·lació de la fusta.
 6. alcohol de melissa compost farmàcia, indústria farmacèutica Extret alcohòlic de melissa, pells de llimona i taronja, nou moscada i canyella, conegut popularment com a aigua del Carme.
 7. alcohol deshidratat química industrial Alcohol absolut.
 8. alcohol desnaturalitzat química industrial Alcohol etílic al qual ha estat afegit, per raons fiscals, un desnaturalitzant que el fa organolèpticament inadequat a l’ús de boca.
 9. alcohol etílic química orgànica Etanol.
 10. alcohol gras química orgànica Designació genèrica dels alcohols alifàtics primaris, de pes molecular elevat, de cadena no ramificada i de nombre parell d’àtoms de carboni.
 11. alcohol metílic química orgànica Metanol.
 12. alcohol ordinari química orgànica Etanol.
 13. alcohol polivinílic plàstics Resina sintètica soluble en aigua obtinguda mitjançant hidròlisi del (poli) acetat de vinil.

alcohol

alcohol-

alcohol-

coniferílic, alcohol

coniferílic, alcohol

diacetona alcohol


<title type="display">diacetona alcohol</title>

Accessory
Partició sil·làbica: di_a_ce_to_na al_co_hol
Body
femení química orgànica Líquid inflamable que es descompon per contacte prolongat amb àlcalis i per destil·lació a la pressió atmosfèrica.

diacetona alcohol

furfurílic, alcohol

furfurílic, alcohol

hexadecil, alcohol

hexadecil, alcohol

miristílic, alcohol

miristílic, alcohol

pentílic, alcohol

pentílic, alcohol

propargílic, alcohol

propargílic, alcohol

sinapílic, alcohol

sinapílic, alcohol