Gran Diccionari

Es mostren 1 resultats

amor


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">amor</title>

Accessory
Etimologia: del ll. amor, -ŏris, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
  masculí o femení
  1. Inclinació o afecció profunda envers una persona. Amor de mare. Amor filial.
  2. Adhesió intensa i desinteressada a una cosa, a uns principis, etc. Amor a la pàtria, a la llibertat, a la justícia.
  3. Gran desig o interès. Amor al vi. Amor a l’estudi.
  4. filosofia En la filosofia grega, concepte emprat per a expressar l’ordenació jeràrquica, de caràcter còsmic, entre l’inferior, imperfecte, i el superior, perfecte.
  5. religió Desig que el creient té de conèixer Déu i d’unir-s’hi personalment.
  6. amb amor Amb una atenció especial i amb afecció.
  7. amor de Déu Amor de l’home per Déu.
  8. amor propi Estima de si mateix que porta a no deixar-se ultrapassar pels altres, a no fer un mal paper, etc.
  9. per amor a l’art Desinteressadament.
  10. per l’amor de Déu Per caritat.
  1. Inclinació o afecció profunda envers una persona basada en l’atracció sexual, però que sovint comporta d’altres sentiments.
  2. fer l’amor (a algú) Cortejar, festejar.
 1. Passió sexual.
  1. Acte sexual.
  2. per analogia Els amors dels ocells.
  3. fer l’amor (amb algú) Fer l’acte sexual.
 2. Objecte de l’amor, persona estimada. Ella és el seu únic amor. Els llibres són el seu amor.
 3. amor cortès literatura Concepció de les relacions amoroses —enteses com un vassallatge feudal al servei de la dama— sorgida en la societat cavalleresca occitana i que constitueix l’element bàsic de la poesia trobadoresca desclosa al segle XII dins la literatura occitana.
 4. amor lliure Llibertat completa en les relacions sexuals, prescindint de tot lligam afectiu, religiós, etc.
 5. amor platònic Amor que exclou conscientment la relació sexual.
 6. per amor de antigament Atenent a, per raó de.

amor