Es mostren 2 resultats

hipoteca1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">hipoteca</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. hypothēca, i aquest, del gr. hypothḗkē ‘id., suport, base, garantia’, der. de hypotíthēmi ‘posar a sota, garantir’ 1a font: 1377
Body
    femení dret civil
  1. Dret real immobiliari de garantia, que faculta el creditor hipotecari per a sol·licitar l’alienació en subhasta judicial o notarial dels béns hipotecats, en el cas d’incompliment de l’obligació garantida.
  2. hipoteca dotal Segons la legislació vigent a l’estat espanyol, hipoteca que és donada a les dones casades, sobre els béns de llurs marits, per raó de dot, parafernals i altres béns atorgats al marit, sota fe notarial.
  3. hipoteca legal Hipoteca que ha de constituir obligatòriament el creditor, per ministeri de la llei, cas que sigui exigida.  4. Vegeu també:
    hipoteca2

hipoteca1

hipoteca2

hipoteca2