Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

junta


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">junta</title>

Body
  femení
  1. Juntura.
  2. construcció Junt.
  3. història Justa.
  4. indústria tèxtil Fil igual al d’ordit, emprat pels teixidors per a lligar els que es trenquen.
  5. junta de Cardan tecnologia Junta universal del tipus més simple que consta de dues forquilles i d’una creuera que les uneix.
  6. junta de dilatació tecnologia Element d’unió entre dos tubs, dues barres, etc., que és capaç d’absorbir els esforços que apareixen amb les variacions de longitud produïdes per efectes tèrmics.
  7. junta d’estanquitat (o simplement junta) tecnologia Element que hom col·loca entre dues peces fixes, o en la zona de contacte entre dues peces amb moviment relatiu, per tal d’assegurar respectivament l’estanquitat de la unió o la del dispositiu de què formen part.
  8. junta universal tecnologia Tipus d’acoblament, basat en la suspensió de Cardan, que permet la transmissió del moviment de rotació entre dos arbres d’eixos geomètrics coincidents però que formen entre si un cert angle.
  1. Reunió de persones congregades per tractar d’un afer, conferenciar, etc.
  2. Conjunt de persones nomenades per a dirigir els assumptes d’una col·lectivitat. La junta directiva d’una corporació.
  3. història Al regne d’Aragó, des del segle XII, associació de caràcter transitori i voluntari de diverses poblacions o municipis per a la defensa mútua.
  4. ciències polítiques Òrgan de govern que deté el poder polític després d’un cop d’estat. Una junta revolucionària. Una junta militar.
  5. junta de comerç Institució representativa de la burgesia comercial creada per tal de promoure l’activitat industrial i mercantil.
  6. junta de portaveus ciències polítiques Òrgan intern del parlament que constitueix l’expressió més acabada de la penetració dels partits polítics, per mitjà dels grups parlamentaris, en la vida de les cambres parlamentàries.
  7. junta general d’accionistes dret administratiu Organisme sobirà, decisori, no permanent ni executiu, en les societats anònimes.
  8. junta veïnal dret administratiu Òrgan de govern de les comunitats de propietaris; el nom legal és el de junta de propietaris.

junta

Informació complementària

junt
| junta


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">junt</title>

Accessory
Etimologia: del ll. junctus, -a, -um, participi del ll. jungĕre ‘ajuntar’ 1a font: s. XIV, Muntaner
Body
  1. adjectiu Mútuament unit, acostat, tocant-se.
  2. masculí Juntura.
  3. masculí construcció Espai estret entre dues peces d’una obra (totxos, rajoles, pedres, etc.), generalment ple d’un material d’unió.
  4. masculí construcció Material amb què a vegades s’omple el junt.
 1. adjectiu
  1. En companyia.
  2. En col·laboració.
  3. Alhora en el mateix lloc.
 2. adverbi
  1. Juntament.
  2. tot junt Tot plegat. Tot junt, són cinquanta euros.

junt
| junta