dirigir

 1. Fer moure una persona o cosa devers un punt determinat.
  orientar
  adreçar o dreçar
  guiar
  atraçar
  encaminar
  encarrilar
  encarrerar o acarrerar
 2. Dirigir un vehicle.
  menar (esp. un carro)
  conduir (un automòbil, un camió, etc.)
  governar (una nau i, per anal., un vehicle, un avió)
  pilotar (una nau, un avió)
  timonejar (una nau)
  encarar (una arma, un llum)
 3. Dirigir un afer, un país, etc.
  administrar
  conduir
  regir
  governar
  menar (≠ manar). Menar una administració, la dansa, el rosari, etc.
  menar la dansa (fig.), dirigir un afer.
  guiar
  portar la batuta, portar la direcció.
  portar la bandera, íd.
  tenir el timó (o les regnes), íd.
 4. (dirigir-se pron.) → anar.
  aviar-se
  encaminar-se
  encaminar (algú) els seus passos devers... (o cap a).
  arrumbar-se, emprendre una ruta o rumb determinat.
  recalar, dirigir-se, una nau, cap a terra.
  envestir, dirigir-se, una nau, cap a un punt determinat. Envestir la platja. La nau envestí cap a llevant.
  convergir, dirigir-se (dues rectes, dos camins), devers un mateix punt.© Manuel Franquesa