document

Accessory
Etimologia: del ll. documentum, íd. 1a font: 1272, CTort.
Body
  masculí [abreviatura doc.]
 1. biblioteconomia i diplomàtica Segons el documentalisme, en sentit ampli, qualsevol font de dades recuperables en el temps i en l’espai.
 2. dret
  1. Escriptura que expressa declaracions de voluntat positives o negatives, o bé fets i drets.
  2. document autèntic Document públic.
  3. document de crèdit Document que atorga al posseïdor legítim el dret a obtenir la prestació que hi va continguda, al moment del seu venciment.
  4. document nacional d’identitat A l’estat espanyol, document acreditatiu de la personalitat individual.
  5. document pontifici dret canònic Escrit oficial emanat del papa.
  6. document públic Document autoritzat per un notari o un funcionari públic competent.