Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

bàsic
| bàsica


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">bàsic</title>

Accessory
Etimologia: de base
Body
  adjectiu
 1. Que constitueix la part essencial, fonamental.
 2. mineralogia Dit dels minerals en què la proporció d’òxids metàl·lics presents passa del 50%.
 3. petrografia Dit de les roques ígnies en les quals la proporció de sílice resta compresa entre el 40% i el 50%.
 4. química
  1. Relatiu o pertanyent a les bases. Reacció bàsica.
  2. Dit de les solucions o d’altres mescles on hi ha present una base lliure i, doncs, tenen, en un grau major o menor, les propietats de les bases.
  3. Dit de les sals formades per neutralització només parcial d’un òxid o d’un hidròxid metàl·lics amb àcids.

bàsic
| bàsica

basic*


<title type="display" xml:lang="estrangerisme">basic</title>

Accessory
Pronúncia: bɛ́jzik
Etimologia: sigla formada dels mots anglesos Beginner’s Allpurpose Symbolic Instruction Code, llenguatge concebut el 1965 per J. G. Kemeny i T. E. Kurtz a New Hampshire, EUA
Body
masculí informàtica Llenguatge de programació per a aplicacions científiques i generals, de caràcter conversacional i fàcil d’usar.

basic*

Traducció