Es mostren 2 resultats

conca


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">conca</title>

Accessory
Etimologia: del ll. concha ‘closca o petxina’, i aquest, del gr. kógkhē, íd. 1a font: s. X
Body
  femení
 1. Recipient portàtil rodó destinat a contenir aigua, emprat per a rentar els plats, rentar-se els peus, etc.
 2. Conc.
 3. anatomia Concavitat dins la qual hi ha l’ull. Sortir els ulls de les conques.
 4. hidrografia
  1. Àrea de terreny drenada per un mateix riu o un mateix curs d’aigua i la seva xarxa d’afluents.
  2. conca de recepció geomorfologia Part alta del torrent en què les aigües es reuneixen seguint una xarxa de solcs convergents fins a formar el canal de desguàs.
 5. geomorfologia Depressió d’origen estructural entre muntanyes.
 6. oceanografia Depressió del fons de l’oceà, d’una gran extensió i de relleu uniforme.

conca

conco
| conca


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">conco</title>

Accessory
Etimologia: alteració popular o infantil de onclo, variant de oncle 1a font: 1839, DLab.
Body
 1. adjectiu i masculí i femení Fadrí o fadrina vells, que generalment romanen a la casa pairal governada pel germà hereu.
 2. masculí per extensió i pejorativament Home solter d’edat en què habitualment hauria d’ésser casat.
 3. masculí dialectal Oncle.

conco
| conca