Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

tant1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">tant</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Homòfon: tan
Etimologia: del ll. tantus, -a, -um ‘tan gran’, que en el cat. més ant. donà indistintament tant i tan, cosa que feu possible més tard d’assignar-los la distinció ll. de tantum i tam 1a font: s. XII, Hom.
Body
 1. adverbi
  1. En tal quantitat, en tal grau. No mengis tant.
  2. En el mateix grau, en la mateixa proporció. Ell té tant com tu. Tu has menjat tant com ell. Ell ha treballat tant com tu. Tant com ell és bo, és dolent el seu germà. Tant A com B. Tant l’un com l’altre no en saben res.
  3. tant me (o te, o li, etc.) fa! (o tant m’és! [o t’és!, o li és!, etc.]) col·loquialment M’és (t’és, li és) igual.
  4. tant és ... com (o tant se val ... com) És igual, indiferent, el mateix. Tant és que el renyis com que no el renyis. Tant se val que m’ho torni com que no. Tant és! Tant se val!
 2. pronom
  1. Tal quantitat, tal grau. Ell em va demanar quant li’n podria donar, i jo li vaig dir: tant.
  2. Tant temps. Quan fa d’això? Fa tant, que ja no trobaries ningú d’aquell temps.
 3. de tant en tant Alguna vegada, a intervals.
 4. en tant que En la mesura que.
 5. i tant! Exclamació que equival a naturalment, evidentment. És clar que m’agrada la xocolata! I tant!
 6. per tant Per tal causa, en atenció a això.
 7. tant de bo! Exclamació amb què hom expressa el viu desig que una cosa s’esdevingui. Tant de bo plogués tota la nit!
 8. tant més que Encara amb més raó si hom té en compte que.
 9. tant per tant Al mateix preu, cosa per cosa, valor per valor. Tant per tant, em quedaré els vermells.
 10. tant sí com no De tota manera, independentment de tot. Volia anar a París tant sí com no. 11. Vegeu també:
  tant2

tant1

tant2
| tanta


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">tant</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Homòfon: tan
Etimologia: v. tant
Body
  1. adjectiu La mateixa quantitat de, el mateix nombre de. Avui no fa tant vent (o tant de vent) com ahir.
  2. pronom La mateixa quantitat, el mateix nombre. Tens gaires diners? Tants com tu.
  3. tants a tants En igual nombre els uns que els altres.
  1. adjectiu Tal quantitat de, tal nombre de. Fan tant soroll (o tant de soroll) que no sento res del que em dius.
  2. pronom Tal quantitat, tal nombre. Són tants, que costaria molt de comptar-los.
 1. masculí
  1. Quantitat, especialment de diners. Havia de pagar un tant cada mes.
  2. tant alçat dret civil En un contracte, preu fix, generalment immodificable.
  3. tant per cent matemàtiques Proporció d’una quantitat respecte a una altra de referida al valor 100 com a unitat. És anomenat també percentatge.
 2. masculí dret
  1. Còpia autèntica extreta d’un document original.
  2. tant de culpa Testimoni extret d’un procés judicial quan se’n segueix responsabilitat contra un testimoni per les seves declaracions, per tal d’instruir el sumari i deduir el caràcter delictiu. 3. Vegeu també:
  tant1

tant2
| tanta