taula

Accessory
Partició sil·làbica: tau_la
Etimologia: del ll. tabŭla ‘post, tauló’, que substituí el ll. mensa ‘taula’ 1a font: orígens de la llengua, Llull
Body
  femení
 1. mobiliari
  1. Moble que consisteix en una peça llisa i plana sostinguda horitzontalment per potes o petges, que serveix per a menjar, escriure, treballar, jugar, etc.
  2. posar (un problema, un tema) damunt la taula figuradament Suscitar una qüestió a resoldre, a considerar, etc.
  3. taula escriptori escriptori 2.
  4. taula rodona Taula que té la peça plana de forma circular o ovalada.
  5. taula rodona Taula de forma circular destinada a seure-hi sense que hi hagi lloc de preferència.
  6. taula rodona Taula on mengen plegats tots els hostes d’una fonda, etc.
  7. taula rodona figuradament En una assemblea, col·loqui, etc., diàleg en què diversos ponents o conferenciants exposen llurs idees en condicions d’igualtat, sota el guiatge d’un moderador.
  8. taula rodona història Torneig mantingut per un cavaller o cavallers disposats a acceptar el repte de qui es presenti.
  1. Taula de menjar. Parar, desparar, la taula. Posar-se a taula. Servir a taula. Alçar-se de taula.
  2. Menjar que se serveix a taula. La bona taula és sovint danyosa per a la salut.
  3. arribar (o aplegar) a taules llevades figuradament Fer tard; arribar a misses dites.
  4. cap de taula Persona que seu en el lloc preferent, de més honor, de la taula.
  5. de la taula al llit i del llit a la taula Frase que es diu del qui sols viu per a menjar i dormir.
  6. de taula locució adjectiva Dit d’un aliment o una beguda destinats a ésser consumits a la taula. Raïm, vi de taula.
  7. tenir taula parada Es diu de qui convida a menjar a tothom qui es presenta, de qui habitualment té convidats a menjar.
 2. història
  1. Botiga o oficina destinada a vendre certes coses, a guardar i anotar diners o coses en dipòsit, a despatxar assumptes d’interès comú; caixa.
  2. Moble i lloc on el carnisser tallava i venia la carn.
  3. Lloc de reunió d’un tribunal o consell deliberant.
  4. taula d’acordar A l’edat mitjana, oficina on s’allistaven homes per a les milícies o per a l’armada.
  5. taula de canvi Lloc on els canviadors posaven les monedes i feien el canvi manual d’unes monedes per altres.
  6. taula universal Reunió plenària d’un tribunal o consell deliberador.
 3. jocs d’entreteniment
  1. Taula que serveix per a jugar-hi a cartes. És anomenada també taula de joc.
  2. per taula Manera de jugar al billar consistent a tocar la bola en una de les bandes de la taula.
  3. per taula figuradament Indirectament.
  4. taula de billar Taula gran, quadrangular, proveïda de bandes elàstiques, recoberta amb un feltre verd ben tibant i damunt la qual es fan córrer les boles del joc de billar empenyent-les amb els tacs.
 4. prehistòria Monument prehistòric de la cultura talaiòtica, característic i exclusiu de Menorca, que consta d’una pilastra monolítica o pedra de suport, de secció rectangular molt allargada, que fa de suport a una gran llosa plana, rectangular, en posició horitzontal, una mica més ampla a la part superior.
 5. tecnologia
  1. Part d’algunes màquines eina que suporta directament, o bé a través del plat portapeces, la peça que ha d’ésser treballada.
  2. taula de control (o d’instruments, o de comandament) Quadre de comandament.
  3. taula vibradora Màquina emprada en la fabricació de productes per emmotllament de matèries pastoses denses.
  1. Peça de fusta plana i de poc gruix, més ampla que gruixuda.
  2. especialment Peça de fusta, pedra, bronze o altra matèria rígida, plana i de poc gruix, destinada a afixar-hi anuncis, bans, actes, etc., o a gravar-hi, a pintar-hi, quelcom. Posar un anunci a la taula d’avisos.
  3. construcció naval Cadascuna de les peces planes de fusta emprades en la construcció de la coberta i del folre exterior d’una embarcació de fusta, especialment d’una barca.
  4. pintura Pintura feta sobre un suport de fusta.
  5. plural indústria tèxtil Peça de fusta resistent i ben seca, relativament estreta i amb la superfície superior planejada i polida, que, disposada horitzontalment entre els dos calaixos d’un teler, serveix de suport a la llançadora en el seu moviment entre aquests.
  6. taula d’arcades indústria tèxtil Planxa de fusta o d’una altra matèria que, en la muntura jacquard, conté una munió de foradets, molt acostats i distribuïts geomètricament formant rengleres, pels quals passen les arcades.
  7. taula de júnyer Reng de júnyer.
  8. taula de salvació Tros de fusta d’una embarcació a què s’agafa un nàufrag per salvar-se.
  9. taula de salvació figuradament Recurs extrem per a salvar-se d’un perill greu.
  10. taula d’harmonia (o taula harmònica) música Tapa superior de la caixa de ressonància d’un instrument de corda o de teclat que constitueix un element essencial per a la vibració i la propagació del so.
  11. taula rasa història Entre els antics, la tauleta de cera en la qual hom havia esborrat un escrit tot aplanant novament la cera amb l’estil.
  12. taula rasa figuradament Expressió que hom utilitza per a indicar l’anul·lació de tot el que ha estat fet anteriorment. Fes taula rasa de tot el que havíem acordat.
  13. taula rasa figuradament filosofia En el llenguatge escolàstic, expressió aplicada a l’ànima o la ment per significar (en oposició a l’innatisme) que no posseeix cap idea amb anterioritat a l’experiència i independentment d’ella.
  14. taules de la Llei Bíblia Les dues taules de pedra en què Moisès —o Déu mateix, segons la tradició deuteronòmica— gravà el decàleg.
 6. plural
  1. teatre Escenari.
  2. per extensió Experiència i desimboltura en actuar davant del públic o en realitzar una activitat. Li falten taules per a ser un bon presentador. Tenir taules.
  1. Nom de diferents objectes que presenten una superfície plana i llisa comparable a la d’una taula, porció plana d’un objecte.
  2. agricultura Capçada, bancal.
  3. geomorfologia Relleu tabular aïllat resultant de l’acció erosiva a l’entorn d’una colada basàltica.
  4. geomorfologia Qualsevol relleu tabular aïllat de superfície molt aplanada i constituït per mantells de roca horitzontals.
  5. joieria Part superior de la talla brillant d’un diamant.
  6. diamant taula joieria Diamant que presenta una cara plana amb bisells.
  7. taula de l’enclusa metal·lúrgia La part superior i central, plana, de l’enclusa.
  8. taula de torró (o de torrons) Barra de torrons.
  9. taula de xocolata Rajola de xocolata.
 7. per analogia indústria tèxtil Part no gravada i polida de la superfície d’un corró d’estampar.
 8. plural jocs d’entreteniment
  1. antigament Joc semblant al de les dames, en el qual hom usava un tauler dividit en dos compartiments i cadascun d’aquests en dotze caselles quadrades i alternant les blanques amb les negres, dins les quals els jugadors anaven situant les peces de fusta, regint-se per la sort dels daus, fins que guanyava aquell qui primer aconseguia de situar-les en l’ordre preestablert.
  2. Estat del joc d’escacs o de dames en què, donada la posició de les peces, no pot guanyar la partida cap dels jugadors.
  3. ésser joc (o cosa) de poques taules figuradament Es diu d’una cosa pròxima a ésser resolta.
 9. taula de salts gimnàstica Aparell de gimnàstica artística que hom utilitza per a fer exercicis de salt i que consisteix en una planxa horitzontal encoixinada, amb l’extrem anterior prolongat cap a terra en forma d’angle recte i sostinguda per una base que permet de regular-ne l’alçada.
 10. figuradament
  1. Llista o índex de les matèries contingudes en un llibre, amb indicació de les pàgines on són tractades.
  2. filosofia Instrument lògic de l’art de Ramon Llull que té com a funció la construcció dels judicis i del sil·logisme.
  3. matemàtiques Llista sistemàtica de resultats (ja obtinguts) que facilita el treball posterior de maneig de les dades. Taula de sumar, de multiplicar.
  4. taula cronològica (o de còmput) cronologia Forma gràfica de representar esquemàticament els esdeveniments per ordre cronològic, la successió de sobirans i papes, els elements computístics dels anys, dels mesos i dels dies, etc.
  5. taula de Mendelejev química Taula periòdica dels elements.
  6. taula demogràfica demografia Taula estadística que recull les dades, per edats i per sexes, que serveixen per a calcular les taxes demogràfiques.
  7. taules astronòmiques astronomia Publicació que conté una col·lecció de dades dels moviments i les posicions d’una sèrie d’astres relatives a un període de temps determinat.
  8. taules financeres economia Recull sistemàtic de valors financers prèviament obtinguts, amb la finalitat de facilitar llur càlcul.